QQ超长分组最美好的是今天

  • [最珍贵的是情感]
  • [最无情的是时间]
  • [最温馨的是家暖]
  • [最无力的是诺言]
  • [最可爱的是心善]
  • [最动听的是无言]
  • [最自信的是微笑]
  • [最亲切的是慈善]
  • [最可贵的是真诚]
  • [最美好的是今天]

 

 

You May Also Like

More From Author